مواد هوشمند (Smart Materials) موادی هستند که می‌توانند مانند موجودات زنده در مقابل تغییرات محیطی از خود عملکردی هوشمندانه نشان دهند و خود را با شرایط محیطی جدید منطبق سازند. بعبارت دیگر این مواد موقعیت ‌ها را به خاطر می ‌سپارند و به محض فراهم شدن محرک ‌های خاص آن می ‌توانند به آن موقعیت باز گردند.

ساختار کریستالی این مواد به ‌گونه ‌ای است که نیروی وارد شده از طرف یک میدان خارجی باعث تغییر شکل و ایجاد میدان الکتریکی در ساختار کریستالی جدید می ‌شود. این میدان الکتریکی یک جریان الکتریکی را به‌ وجود می‌ آورد که به ‌عنوان پاسخ این مواد قابل مشاهده است.

برخی از این مواد، هر نوع خدشه و خرابی در ساختار خود را پیش‌بینی کرده و نقایص خود را برطرف می‌سازند.

آلیاژهای حافظه‌ دار نوعی از مواد هوشمند به ‌شمار می‌آیند.

بطور کلی می توان این مواد را در دو نوع طبقه بندی نمود:

- مواد هوشمند نوع اول شامل اقسام مختلف مواد کروميک

- مواد هوشمند نوع دوم شامل اقسام مختلف مواد مبدل انرژي

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید