توجه : برای دیدن جواب هر معما روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید.

بازی فکری

آیا می توانید بگویید درون مثلث خالی چه عددی باید قرار بگیرد؟

آیا می توانید بگویید در دایره خالی چه حرفی باید قرار بگیرد؟

در این زنجیره اعداد چه عددی جای خالی را پر می کند؟