هنگامیکه میخواهیم گفته‌های شخص دیگری را نقل کنیم، می‌توانیم از دو حالت مختلف استفاده کنیم:

می‌توانیم گفته‌های شخص مورد نظر را عیناً (واو به واو) تکرار کنیم (نقل قول مستقیم)، یا می‌توانیم از نقل قول غیر مستقیم استفاده کنیم.

در مثال زیر به تغییرات ایجاد شده خوب دقت کنید:

• She said, "It is raining".

• She said that it was raining.

نکته۱- در نقل قول غیر مستقیم همیشه می‌توانیم that را حذف کنیم:

• I told her (that) I wasn’t hungry.

• He said (that) he was feeling ill.

نکته۲- پس از tell حتماً باید نام شخص مخاطب (اسم یا ضمیر) ذکر شود ولی پس از say چیزی نمی‌آید:

• He told her that …

• He said that …

توجه :
۱- اگر در جمله نقل قول مستقیم از گذشته کامل استفاده شده باشد، در جمله نقل قول غیرمستقیم تغییری ایجاد نمی‌شود:

Tom said, "when I arrived, she had gone." → Tom said when he had arrived, she had gone.

۲- همیشه مجبور نیستیم که فعل را در جمله نقل قول غیرمستقیم تغییر دهیم. اگر ما چیزی را نقل قول کنیم که همچنان صحیح می‌باشد، دیگر نیازی به تغییر فعل (از زمان حال به گذشته) نیست. مثلاً:

"He loves ice-cream," his mother said. → His mother said that heloves (or loved) ice-cream. (he still loves ice-cream)

در مثال بالا پر واضح است که او (he) همچنان به بستنی علاقمند است و دلیلی ندارد این علاقمندی تغییر کرده باشد.

افعال کمکی وجهی در نقل قول غیرمستقیم
در نقل قول غیرمستقیم افعال کمکی وجهی may ،can ،will و shall به might، could ،would و should تبدیل می‌شوند. یعنی:

• "I will sell my car," he told me. → He told me that he would sell his car.

• "I can help you," he said. → He said he could help me.

• "The teacher may be ill," he said. → He said that the teacher might be ill.

ولی افعال کمکی used to، ought to و must در جملات نقل قول غیرمستقیم تغییری نمی‌کنند:

• I told her that I used to smoke twenty a day.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید