هر سه كلمه فوق به معناي «همچنين» مي باشند با اين تفاوت كه also رسمي تر از بقيه مي باشد و معمولاً قبل از افعال اصلي و بعد از افعال كمكي به كار ميرود.

- He speaks French and he also writes it.

- She was rich and she was also selfish.

ترجيحاً هنگاميكه فعل مورد تأكيد است از also قبل از آن استفاده ميشود.

- I can also swim.

در جمله فوق اشاره مي شود كه علاوه بر فعاليت هاي ديگر قادر به شنا كردن هم هستم.
دو كلمه too و as well بيشتر در پايان عبارت بكار مي روند.

- I've read the book and I've seen the film as well/too.

چنانچه بخواهيم فاعل را مورد تأكيد قرار دهيم بلافاصله بعد از آن از too استفاده مي شود.

- I, too, can swim.

تذكر: سه كلمه also- too و as well در جملات مثبت بكار ميروند و در جملات منفي مي توان از noteither يا neithernor در جملات مثبت ولي با مفهوم منفي استفاده كرد.

- They haven't phoned and they haven't written either.

- I don't want to go either.

- Neither you nor I know what happened.

- We like neither the American design nor the European one.

چنان كه اشاره شد با تغيير موقعيت too معني جمله تغيير مي كند.

- She, too, understands English.

- She understands English, too.

جمله اول بدين معناست كه او هم مانند ديگران انگليسي را مي فهمد در حاليكه جمله دوم بدان معناست كه او علاوه بر زبان هاي ديگر، انگليسي را هم مي فهمد.
as well تنها در پايان جمله بكار مي رود و پس از آن چيزي قرار نمي گيرد در حاليكه پس از as well as ميتوان شخص يا چيز مورد نظر را ذكر كرد.

- Are they coming as well?

- He gave me money as well as advice.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید